Blog

Biznis i tehnologija

PROJEKAT PORTO NOVI MONTENEGRO - II FAZA

Ekipa Registra Firmi, posjetila je i snimila reportažni video na izvođenju popločavanja pristupnih puteva na objektu Porto Novi u Tivtu. Obavili smo razgovor sa direktorom kompanije Builder Fox iz Podgorice, koja je angažovana na izvođenju ove vrste radova.

 • Da li nam možete reći nešto više o ovom projektu?

Projekat Porto Novi je jedan od najuticajnijih projekata trenutno u Crnoj Gori. Svi gradjani su informisani o njemu, jer pored auto puta i Luštice, svakako najveći projekat koji se trenutno realizuje. Angažovani smo od strane kompanije Entex inzenjering, a radimo pod ugovorima za kompanije Pizzaroti and Star land scape iz Turske. Radove smo izvodili u dvije faze. Upravo završavamo drugu fazu, ukupne površine 30.000 kvadrata na glavnim komunikacijama puteva kroz naselje. Za nekoliko dana završavamo i idemo na zasluženi odmor.

 • Kada očekujete završetak druge faze radova?

Završetak druge faze radova je do kraja februara mjeseca.

 • Koliko dugo radite na ovom projektu i koji kapacitet radne snage je neophodan za ovaj obim posla?

Ovaj projekat je započet 01.04.2019. Godine sa početkom prve faze, a ima već dvije godine da smo ovdje prisutni. Broj radnika je u kontinuitetu izmedju 10 i 15 . Želim da pohvalim radnu snagu zato što nas je stručan i kvalifikovan kadar doveo na ove projekte i zato smo tu gdje jesmo. Površina ugradjenih ploča zavisi od broja glavnih i pomoćnih radnika koje imamo na gradilištu. To nije jedino gradilište koje pokrivamo ovom radnom snagom. Trenutno imamo devet ljudi na ovom gradilištu i ovaj tim ljudi može dnevno da ugradi izmedju 100 i 120 kvadrata ovih proizvoda u zadatoj šemi.

 • Koja mehanizacija je neophodna za izvodjenje ove vrste radova?

Mehanizacija koja je neophodna za ovu vrstu radova da bi olakšala rad je Bop ket kombinirka, kamion kiper, ako su ploče teže od 50 kg imamo vakuum koji podiže ove ploče. Sve te stvari čine ovaj posao mnogo lakšim.

 • Šta biste mogli reći o materijalima koje ste koristili za popločavanje?

Putevi ili kaldrma kojom se popločava komunikacija kroz cijelo naselje Porto Novi, zapravo je fabrikovani betonski element marke Oblak, koji nam dolazi iz Slovenije, mjesto Logatec. Pohvalio bih proizvod koji je jedan od boljih iz te kategorije. Zbog same dinamike radova i brzine kojom se ugradjuje ovaj proizvod, to je bio jedan od glavnih razloga zbog čega smo dobili ovaj posao, a sve da bi radovi bili završeni u roku. Izdvojio bih kao glavnu karakteristiku ovog proizvoda to da je površinski sloj uradjen u stoprocentnom kvarcalu i protivklizanju i da boja nije farbana već je dobijena hemijskom reakcijom i kao takva je postojana.

Tri su vrste ploče debljine od 6 cm i kao takve spadaju u kategoriju preko kojih se obavlja drumski saobraćaj i posjeduju sve sertifikate. Izdvojio bih artikle koji se ovdje ugradjuju a to su: Porfido, Pjetra i Kapri. Kapri je glavna trotoarska ploča za pješački saobraćaj, i ona je najveće veličine, dok su Pjetra i porfido kaldrmskog tipa i ugradjuju se na kolovoznim trakama.

 • Kako ste zadovoljni saradnjom sa kompanijom Oblak?

Oblak nije naš direktni partner u ovoj priči, ali je svakako partner sa kojim saradjujemo godinama preko firme Entex inženjering. Osnovana je 1901. Godine i to je treća generacija industrijalaca sa izvozom u 14 zemalja Evrope. Jedan je od vrhunskih proizvoda iz oblasti kojom se bavimo. Kapaciteti proizvodnje u firmi Oblak su veliki. U jednoj smjeni mogu da proizvedu i do 4.000 kvadrata ovih ploča.

 • Šta daje prednost investitoru kada angažuje Builder fox?

Velika organizovanost u radu, kvalitetna ekipa ljudi koji kod nas rade već šest godina. Izgradili smo kvalitetnu ekipu i visoki kvalitet, dobru organizaciju koja nas preporučuje u ovom i svakom narednom projektu.

Currently, Project Porto Novi is one of the most important projects in Montenegro. Considering it is one of the biggest projects, along with the highway and Lustica which are currently underway, the public has been informed of it. We were hired by Entext Engineering and have been working under contracts for Turkish companies Pizzaroti and Star land scape. The work consisted of two phases. We are just completing phase two which includes work on the main communication pathways throughout the area of 30.000 square metres in total. We are finishing in a couple of days and going on a well-deserved brake.

 • When do you expect phase two to be finished?

Phase two should be finished by the end of February.

 • How long have you been working on this project and what is the necessary workforce for this volume of work?

We started this project and phase one on April 1st, 2019. We have been working for the past two years. The number of workers has constantly been between 10 and 15. I wish to commend our workers for their expertise and qualifications showed on this project and owing to all of them we are in this phase today. The surface of the installed plates depends on the number of full-time and aid-workers we have on the construction site. This is not the only site we are covering with this manpower. Currently, there are nine people on this site and this team can put up between 100 and 120 square metres of the product according to the specified scheme on a daily basis.

 • What kind of heavy equipment is necessary for this type of work?

In order to make the work easier we used Bobcat machine, tipper truck, vacuum device for lifting plates heavier than 50kg. All of these make the work much easier.

 • What can you tell us about the materials you used for paving?

The paths or cobbled road which covers the cables throughout the entire area of Porto Novi is a fabricated concrete material named Oblak coming from Logatec, Slovenia. This product has proven to be one of the best in this category. Due to the dynamics of work and speed needed to set this product and in order for the work to be finished on time, this was one of the major reasons we got this contract. A major feature of this product, which I wish to emphasize, is that the surface layer is 100 percent slip resistant quartz and the colour was not gained through painting but through a chemical reaction and thus it remains solid.

There are three kinds of plates each 6 cm in thickness and as such they are certified and categorised as road traffic suitable. I would mention products we used: Porfido, Pietra and Capri. Capri is the main pavement plate for pedestrian traffic and it is the biggest in size. Pietra and Porfido are used for traffic lanes and are made of cobbled material.

 • How would you assess your cooperation with the company Oblak?

Oblak is not our direct partner in this project but they are most certainly our long-range associates with whom we collaborate via Entext Engineering for years. They are founded in 1901 and they are the third generation exporting to 14 European countries. One of the top products in our field of expertise. Production capacities in the company Oblak are large. They can produce up to 4.000 square metres of these plates during one shift.

 • What would be the advantages of the investor if they choose to hire Builder Fox?

High organisation of work, high-quality team of people working with us for the past six years. We built a top performance team, best quality, excellent organisation that provides recommendation for us in this and any future projects.

Povezani članci